எங்களது சமூக வலைதள தொடர்புகள் - 1:-

0
  
* பயனர் குறியீடு: @Guide2lifeTM

1) இணையதளம்:
www.guide2life.in

2) தொலைவரி:
https://t.me/Guide2lifeTM

3) வலையொளி:
https://youtube.com/@Guide2lifeTM

4) முகநூல்:
https://m.facebook.com/Guide2lifeTM

5) கீச்சகம்:
https://m.twitter.com/Guide2lifeTM

6) படவரி:
https://instagram.com/Guide2lifeTM

7) நூல்கள்:
https://threads.net/Guide2lifeTM

8) பகிர்வு அரட்டை:
https://sharechat.com/Guide2lifeTM

9) மின்னஞ்சல்:
contact.guide2life@gmail.com

--------------------       -------------------

* அறிவிப்பு மற்றும் வெளியீடு:
'வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி'
ஐ.ஏ.எஸ் அகாடமி & சேவைகள்

* நாள்: 28.11.2023

--------------------       -------------------

* தயவுகூர்ந்து பகிரவும்...
* திருத்தம் மற்றும் நகல்-பதிவு செய்ய வேண்டாம்!

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top